måndag, oktober 11, 2010

Jüri Lina och frimureriet som ett judiskt verktyg

Expo.se uppmärksammade 7/10 att Jüri Lina gav en föreläsning i Helsingborg arrangerad av en grupp som kallar sig Kulturföreningen Gryning.
Jüri Lina är inbjuden till Helsingborg för att prata om frimurarlogen och om den konspirerar för att ta makten i världen. I en tidigare intervju med förintelseförnekaren och poeten Mohamed Omar konstaterade Lina att så är fallet. Bakom konspirationen finns judarna i världen, menar Lina. De uppges bland annat ha legat bakom både den ryska och franska revolutionen i ett försök att bygga upp ett hemligt maktcentrum.

Jüri Lina är en känd antisemitisk konspirationsteoretiker. Tidigare i år höll han en föreläsning för Mohamed Omars studiegrupp Aguéli i Uppsala. Då presenterades Lina som en man som vågar ifrågasätta officiella historieskrivningar, bland annat den om den "s.k. Förintelsen".
I boken "Världsbyggarnas bedrägeri" kan man läsa:
"Allt fler har börjat tvivla på den hysteriska förintelsepropagandan. Gaskammarlögnerna kommer förr eller senare att hamna på historiens sophög"
Från arrangörernas sida hävdade man att föreläsningen inte handlade om antisemitism utan om frimurare. Det må vara hänt att judar eller antisemitism aldrig nämndes under föreläsningen men det är inte det viktiga. Jüri Linas utgångspunkt är att frimureriet är ett verktyg för "olika sionistiska rörelser". Så förklarade Lina det då han intervjuades av sin kompanjon Mohamed Omar i dennes blogg (9/4).
"Olika sionistiska rörelser utnyttjar frimureriet till fullo för att driva igenom sina samhällsmodeller och kamouflera sina egna mycket egoistiska, rentav kriminella göromål. Vi har med psykopater att göra, som har utopistiska planer på världsherravälde, som de öppet skriver om."
I intervjun ansluter Lina sig till Kevin MacDonalds teser om 1900-talets intellektuella rörelser som judiska verktyg. MacDonald är en viktig ideolog bland dagens nazister. Han är också en av ledarna för det amerikanska vita nationalistpartiet American Third Position som präglas av rasideologi och antisemitism.

Judar eller "sionister" placeras i centrum för allt som Lina anser vara fel i världen, historiskt såväl som i vår tid. Detta samtidigt som Förintelsen ifrågasätts (Omars blogg 26/8) och Nazityskland påstås ha handlat i självförsvar (Jüri Linas film I skuggan av Hermes).

I Sverige har Jüri Linas bok I skorpionens tecken hyllats i tidningen Nordland som gavs ut i slutet av 90-talet. Enligt den nazistiska publikationen ger Linas bok "mycket kött på benen för dina debatter med folkförrädare och slumrade svenskar" (Expo #3/2000). Konspirationsteorier om frimurare har långa ideologiska rötter. Från början av 1900-talet har myter om frimurare alltmer sammanflätats med de antijudiska idéerna i det tsarryska falsariet Sions vises protokoll. Adolf Hitler såg Frimureriet som ett verktyg för den föregivna judiska konspirationen. I Mein Kampf skrev han:
För att stärka sin politiska ställning försöker han nedbryta de rasmässiga och statsborgerliga skrankor, som i början hämma honom vid varje steg. Med all den för honom utmärkande segheten kämpar han fördenskull för religiös tolerans och finner i frimureriet, som helt är i hans händer, ett utomordentligt verktyg för att förfäkta och genomtrumfa sina ideer. Regeringskretsarna liksom de politiska och ekonomiska ledare inom borgarklassen råka genom frimurartecknen i hans garn, utan att de ens behöva ha en aning därom.
Hitler skrev vidare om frimureriet:
Vad frimureriet lagt grunden till inom de s. k. intelligenskretsarna i riktning mot en allmän pacifistisk förlamning av den nationella självbevarelsedriften, det bygger den stora, numera alltid judiska pressen vidare på genom sin verksamhet bland den stora massan, framför allt borgarståndet. Till dessa båda förstörelseredskap kommer nu som det tredje och fruktansvärdaste den råa styrkans organisation. Marxismen skall som angrepps- och stormkolonn fullborda det sammanbrott, de båda förstnämnda vapnen förberett genom sitt undermineringsarbete - ett i sanning mästerligt samspel!
Det är ingen slump att nazister försvar Jüri Lina. Precis som Hitler kopplar Jüri Lina påstått judisk-styrda frimurare till en försvagning av nationen och låter precis som en högerextremist av idag då han också angriper "den verklighetsfrånvända multikulturalismen". I det numera nedlagda New Age-magasinet Nexus (citerat från uppsatsen Populism och apokalyps av Rasmus Fleischer) skriver Lina:
Det moderna frimureriet predikar internationalism, socialism (därför blev den svenske frimuraren Hjalmar Branting socialist), kommunism och mondialism (propaganda för världsregering). /.../ Frimureriet står för den verklighetsfrämmande multikulturalismen. /.../ Frimurarna har avstått från nationella känslor, är beredda att förråda sitt fosterland /.../ Vårt samhälle har blivit infekterat av det förvända elitistiska frimureriet. Frimurarna tyranniserar oss. Den stora majoriteten människor anar inte att den är en lekboll i händerna på dessa förslagna krafter. Frimurarna hotar hela världen. När tänker vi sätta stopp för deras olagliga makt?
Ofta när nyandliga konspirationsteoretiker granskas tas antisemitismen upp. Det är inte konstigt eftersom världsbilden ofta är just antijudisk. Men det är också viktigt att belysa den främlingsfientlighet och det försvar av nationalism som också är en viktig del av många nyandliga konspirationsteoretikers propaganda och som ger ytterligare en ideologisk kontaktyta till nazism och annan högerextremism.

Andra blogginlägg om nyandliga konspirationsteoretiker:
Judehat och islamofobi i offentligt finansierad lokal
Sagan om de två tornen

1 kommentar:

Feedback66 sa...

Jüri Lina, herregud, har bara läst delar av hans bok "Sovjetiskt inflytande i Sverige" och det är ju alldeles uppenbart att mannen är djupt rubbad.